ความเป็นมา

บริษัท โคโค อินโนเวชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555 ทะเบียนเลขที่ 0105555079817  โดยมี  ดร.สมสิทธิ์ มูลสถาน และ รศ.ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์ ร่วมเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกอบกิจการผลิต จำหน่าย ตัวแทนจำหน่าย ทำการค้า วัสดุ-อุปกรณ์ เกี่ยวกับมะพร้าวทุกประเภท


ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ทำการ คิดค้นและผลิต ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการจัดการมะพร้าวสดทุกประเภท แบบครบวงจรด้วยนวัตกรรมรูปแบบใหม่ ที่สามารถช่วยประหยัดเวลาและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการและผู้ที่รักการดื่มน้ำมะพร้าวได้เป็นอย่างมากซึ่งทาง บริษัทฯ ได้มีนวัตกรรมดังกล่าวออกมาในเบื้องต้นทั้งหมด 3 ชนิดได้แก่

1. อุปกรณ์เจาะลูกมะพร้าวสด,
2. เครื่องจักรแปรรูปมะพร้าวสด (ปาด/ เจาะ/ ผ่า/ สกัด) ซึ่ง เครื่องจักรแปรรูปมะพร้าวสดนี้ ยังแบ่งออกได้เป็น 4 รูปแบบ ได้แก่
- แบบไฟฟ้า (ใช้ระบบไฟฟ้าในการควบคุมสั่งงาน)
- แบบใช้มือ (ทำงานด้วยระบบมือหมุน) และ
- แบบซาเล้ง (ติดตั้งบนรถซาเล้ง)

- แบบไฮดรอลิค
3. เครื่องย่อยลูกมะพร้าวสด

นอกจากนั้นในอนาคตอันใกล้นี้ ทางบริษัทฯ จะมีการคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับมะพร้าวแห้ง และทำการสร้างผลิตภัณฑ์ดังกล่าวออกมาเพื่อรองรับความต้องการของตลาด, ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่ต้องการใช้งานทั่วไป ให้ได้มากขึ้น

วิสัยทัศน์ (vision)

ออกแบบ และสร้างอุปกรณ์-เครื่องจักร ที่เป็นนวัตกรรมรวมทั้งบริหารจัดการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวทุกประเภท

ภารกิจ

-ศึกษาประเภท ชนิดต่างๆ ที่มีอยู่ทั้งในและต่างประเทศ
-ศึกษาเครื่องจักร – อุปกรณ์ที่มีใช้อยู่ปัจจุบันทั้งในและต่างประเทศ
-ออกแบบและสร้าง เครื่องจักร-อุปกรณ์ ให้เหมาะสมกับมะพร้าวในท้องที่นั้นๆ โดยเน้นที่ประเทศไทย
-ผลิตเครื่องจักร และอุปกรณ์เกี่ยวกับมะพร้าวเพื่อเป็นสินค้าส่งออก


Visitors: 78,647